Regulament

Campanie Sugus - Tik-Tok!

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII

“Campanie Sugus - Tik-Tok!”

Organizata de Kandia Dulce SA


Art. 1 – Organizatorul

 

1.1.      Organizatorul campaniei promotionale cu premii Campanie Sugus - Tik-Tok!” (denumita in continuare „Promotia”) este Kandia Dulce SA (denumita in continuare "Organizatorul"), cu sediul social in Bucuresti, Sos Viilor nr. 20, sect. 5, inregistrata la RC sub nr. J40/538/1991, Cod de Inregistrare Fiscală RO 401703, cu numar de inregistrare la ANSPDCP nr. 4152, potrivit notificarii nr. 3278/26.01.2007.

 • Promotia se deruleaza prin intermediul agențiilor D+I Activation Agency SRL, cu sediul în București, Sectorul 1, Str. Calea Griviței nr.140, etaj 5, ap.19, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9162/2021, Cod Unic de Înregistrare 41226367 si care acționează ca împuternicit al Organizatorului cu privire la extragerea castigatorului, transmiterea premiilor către câștigători și operațiunile de colectare și/sau prelucrare a datelor cu caracter personal (nume, prenume, dacă este sau nu major – varsta ca si conditie de participare, numar de telefon, adresa de e-mail, adresa de corespondenta/livrare premiu, semnatura de predare a premiului pe procesul verbal de primire) in numele Kandia Dulce, in calitate de Agentie imputernicita și COLAB CREATIVE AGENCY S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Mun. Bucuresti, Str. Academia nr. 23 A, etaj 1, ap 5 inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/16559/2020, Cod Unic de Inregistare RO ‪43401642, cont IBAN:  RO54BTRLRONCRT0581855901 deschis la BANCA Banca Transilvania reprezentata legal prin Dnul Administrator Arpad-Andrei Rezi in calitate de “Agentie”și acționează ca împuternicit al Organizatorului cu privire la organizarea campaniei în mediul online.

 

1.3.      Promotia se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.4.      Prin participarea la aceasta Promotie, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

 

                  Art. 2 - Durata si locul de desfasurare al Promotiei

 

Promotia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 24.12.2022 ora 00:00:01 –07.01.2023 ora 23:59:59, ora Romaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica data de incheiere a prezentei Promotii. Noua data va fi comunicata prin Act Aditional la prezentul Regulament si va intra in vigoare de la data publicarii Actului Aditional pe site-ul Campaniei si/sau pe site-urile Organizatorului www.kandia-dulce.ro, www.sugusfun.ro, www.provocareabrandurilor.ro .

 

Art. 3 - Regulamentul oficial al Promotiei

 

 • Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga sa durata, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

 

 • Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul sugusfun.ro cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

 

Art. 4 - Dreptul de participare

 

 • Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie toate persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania.
 • Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:
 • anga­jatii companiei Kandia Dulce si ai distribuitorilor acesteia;
 • angajatii Agentiilor ;
 • angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei.

De asemenea, membrii familiilor angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie.

 

Art. 5 – Premiile Promotiei

 

5.1  In cadrul Promotiei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 6 de mai jos, urmatoarele categorii de premii:

 

5.1.1        Premii zilnice:

In cadrul Promotiei se vor acorda in total 3 de premii.

 

Număr

Premiu

Preț

3

Card cadou Intersport

150 RON

 

Valoarea totala a premiilor constand in carduri cadou Intersport este de 450 RON cu TVA inclusă.

 

Premiile vor fi oferite la finalul campaniei prin tragere la sorti electronica din toate inscrierile din perioada campaniei.

 

Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Promotiei

 

6.1. Conditii privind inscrierea valabila in Promotie

6.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 • Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
 • Participantul trebuie sa folosească filtrul „Sugus” de pe Tik-Tok și să posteze pe contul personal un video în care dansează impreuna cu Gus și să apară minim un produs Sugus.
 • Participantul se va inscrie la Promotie in perioada cuprinsa intre 24 Decembrie 2022 ora 00:00:01, ora Romaniei si 31 Decembrie 2022 ora 23:59:59, ora Romaniei
 • Inscrierea se va face exclusiv in perioada Promotiei mentionata la Art. 6.2.1 de mai jos;

 

6.2. Modalitatile de inscriere in Promotie

6.2.1 Participantii se pot inscrie in Promotie oricand, incepand cu data de 24 decembrie 2022 (ora 00:00:01) si pana la data de 31 decembrie 2022 (ora 23:59:59).

6.2.2. Conditii de participare in cadrul concursului online desfasurat pe conturile de Tik-Tok „Sugus Fun”- https://www.tiktok.com/@sugusfun și „Ana Beregoi”- https://www.tiktok.com/@anaberegoiofficial_

 

(1) Ce trebuie sa faca Participantul:

 1. sa foloseasca filtrul Sugus de pe Tik-Tok;
 2. sa faca un video pe Tik-Tok duet cu Gus si Ana Beregoi in care sa apara minim un produs Sugus.
 3. Sa dea tag Sugus si Anei Beregoi in postare

6.3. Desemnarea castigatorilor

            La finalul campaniei, Ana Beregoi va alege 3 câștigatori pentru premiul card cadou Intersport în valoare de 145 RON. Castigatorii vor fi contactati in termen de 30 de zile pentru validare, avand un timp de raspuns de maxim 3 zile lucratoare pentru a raspunde la e-mail, iar dupa ce vor trimite adresele de livrare, premiile se vor livra in termen de maxim 30 zile lucratoare de la data validarii.

6.4. Validarea castigurilor. Publicarea castigatorilor.

6.4.1. Ulterior desemnarii castigatorilor Promotiei, potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus, Organizatorul va trece la validarea castigurilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Promotie, precum si modul de desfasurare a acesteia.

Pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Promotiei, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:

 • Participantul are dreptul de a se inscrie in Promotie, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
 • Inscrierea in Promotie sa se realizeze numai in una dintre modalitatile de inscriere prevazute in prezentul regulament;
 • Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 6.1 de mai sus;
 • Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin mesaj privat pe contul personal de Tik-Tok, prin apel telefonic la numarul de telefon mobil /prin email scris trimis la adresa de mail.
 • Pentru a fi validat drept castigator, Participantul va furniza Organizatorului informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Promotie, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la momentul contactarii telefonice sau prin adresa de mail la adresa hello@diagency.eu , dupa cum urmeaza:

 

 • nume si prenume;
 • CNP (necesar în cazul premiilor cu valoarea peste 600 de ron);
 • Serie, numar CI(doar în cazul premiilor cu valoarea peste 600 de ron);
 • adresa de livrare a premiului.

Castigatorul va intra in posesia marelui premiu in maxim 30 de zile de la data extragerii.

 

Prin transmiterea de catre Organizator/Agentie a datelor personale de mai sus, participantii isi exprima consimtamantul pentru prelucrarea acestor date de catre Agentie si respectiv Organizator in scopurile declarate de acestia prin prezentul Regulament.

 

6.4.2 Anuntarea castigatorilor si a premiilor castigate se va realiza prin publicarea pe website-ul www.sugusfun.ro, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii procesului de validare a castigatorilor. Lista finala a castigatorilor promotiei (nume de familie si initiala) si a premiilor castigate va fi afisata pe site-ul www.sugusfun.ro pana la data de 30.01.2023. Site-ul va ramane activ pana la data de 31.12.2023.

 

6.5. Intrarea in posesia premiilor:

 

Curierul privat va incerca sa livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicata de castigator in procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00.

 

6.5.1. Premiile vor fi expediate castigatorilor prin curier la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la data validarii castigatorilor Predarea premiilor se va face pe baza unui Proces Verbal de predare – primire.

6.5.2. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.

Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului - verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

6.5.3. In cazul in care oricare dintre premii, din motive independente de Organizator, nu pot fi livrate de catre curier in intervalele mentionate, acestea raman in posesia Organizatorului si nu se mai acorda.

Castigatorii vor fi afisati pe site-ul campaniei www.sugusfun.ro . Castigatorii premiilor vor fi anuntati in prima instanta pe adresele de e-mail mentionate in fiecare saptamana de campanie, iar daca nu raspund in termen de maxim 2 zile lucrătoare, a 3-a zi se incep procedurile pentru contactarea telefonica

 

Art. 7 - Taxe si impozite

 

Organizatorul se obliga sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate in aceasta Campanie (premiile cele mari – consolele de joc) castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile Codului Fiscal aprobat prin Legea 227/2015.

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea accesului la Internet pentru incarcarea video-ului pe contul de Tik-Tok, etc).

 

Art 8 – Limitarea raspunderii

 

8.1. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

8.2. Organizatorii Promotiei nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta Promotie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.

8.3. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia Organizatoului este definitiva.

8.4.Conform prezentului regulament, premiile vor fi acordate celor 3 castigatori desemnati de Ana Beregoi pe canalul sau de pe Tik-Tok

 • Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personale, codului inscris;
 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;
 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc;
 • Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului - verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;
 • Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru faxurile ilizibile, pierdute, tardive, transmise la alt numar decat cel indicat, in cazul castigatorilor, ce va duce la imposibilitatea validarii acestora;
 1. Defectiuni tehnice ale operatorului de telefonie mobila;
  • Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului);
  • Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decat cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Chrome vresiune minimă 8, Internet Explorer vers. minima 8, Mozilla versiunea minima 8.0, Opera 9), Sistem de operare minim Windows 10;
  • Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

 

Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.

Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.

   Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa de livrare si numarul de telefon mobil).

 

Art. 10 - Incetarea / Intreruperea Promotiei. Forta majora si cazul fortuit

 

10.1. Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit in acord cu prevederile Noului Cod Civil, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei.

10.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

10.3.Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.

Art. 11 – Litigii

 

11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

11.2.  Eventualele reclamatii legate de derularea Promotiei se pot trimite pe adresa Agentiei in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

 

Art. 12 - Alte Clauze

 

12.1. Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

12.2. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

12.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.

 

Hai pe Tărâmul distracției! Avem premii și distracție din plin!